Anders Holten Johnsen (DM)

Ledende biokemiker, adj. professor, dr.scient. Anders Holten Johnsen - Dansk Magisterforening (DM)

Anders er født i 1950. Han er cand. scient. (biokemi), lic.scient. samt dr. scient. Han er ansat som ledende biokemiker ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet.

I perioden 2001-05 har Anders været adjungeret professor ved Københavns Universitet. Han har publiceret over 100 originalarbejder i internationale tidsskrifter.

Anders blev i 2002 udpeget af Dansk Magisterforening som medlem af UBVA.

Ann Sofie Olesen (DDD)

Dyrlæge, ph.d.-studerende Ann Sofie Olesen - Den Danske Dyrlægeforening

Ann Sofie er født i 1989. Hun er uddannet dyrlæge i 2015 og har siden været ansat som PhD studerende på DTU Veterinærinstituttet, Lindholm, hvor hun undersøger virulens og transmission af Afrikansk svinepestvirus.

Ann Sofie blev udpeget af Den Danske Dyrlægeforening i november 2018 som medlem af UBVA.

Bent Ole Gram Mortensen (Djøf)

Professor, ph.d. Bent Ole Gram Mortensen - Dansk Jurisk og Økonom Forbund (DJØF)

Bent Ole er født i 1962. Han er cand.jur. og ph.d. og har været beskæftiget i advokatbranchen, centraladministrationen og offshorebranchen. Siden 2004 har Bent Ole været professor ved Syddansk Universitet, hvor han har været formand for Patentudvalget og var medlem af Akademisk Råd på det Samfundsfaglige Fakultet. Han er tillige medlem af Energiklagenævnet og taksationsformand for Region Syddanmark (værditabsordningen for naboer til vindmøller). Hans forskning koncentrerer sig om markedsretlige, miljøretlige og især energiretlige emner.

Bent Ole blev i 2005 udpeget af DJØF som medlem af UBVA.

Bruno Bilde Jørgensen (JA)

Seniorkonsulent Bruno Bilde Jørgensen - Jordbrugsakademikerne (JA)

Bruno er født i 1954. Han er forstkandidat fra 1979 og er ansat som seniorkonsulent ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), sektion for Skov, Natur og Biomasse under Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) ved Københavns Universitet.

I det daglige er Bruno ansvarlig for langsigtede skovdyrkningsforsøg samt sekretariatsfunktionen for kåringsarbejde af skovfrø og planter, men er også beskæftiget med Danmarks Skovstatistik. Herudover er han tillidsmand for Jordbrugsakademikere, Landskabsarkitekterne og Juristerne/økonomerne,Ingeniørerne samt fælles AC-tillidsmand ved IGN. Desuden er hanmedlem af samarbejdsudvalget ved SCIENCE-fakultetet og næstformand i Skov & Landskabs lokale samarbejdsudvalg.

Bruno blev i 2004 udpeget af Jordbrugsakademikerne som medlem af UBVA.

Dorte Birkegaard Thuesen (BF)

Bibliotekar Dorte Birkegaard Thuesen - Bibliotekarforbundet (BF)

Dorte er født i 1971. Hun er uddannet bibliotekar DB 1995 og har siden 2013 været ansat som chefindkøber hos Danskernes Digitale Bibliotek. Her er hendes primære opgave, på vegne af de danske folkebiblioteker, at forhandle danske og udenlandske digitale licenser til brug for folkebibliotekerne samt arbejde med ophavsmæssige problemstillinger i forbindelse med dette. Dorte har tidligere arbejdet i DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og forskningsbibliotek med samme ansvarsområde.

Dorte blev i januar 2017 udpeget af Bibliotekarforbundet som medlem af UBVA.

Gregers Steen Gregersen (FAoD)

Arkitekt Gregers Steen Gregersen - Arkitektforbundet (FAoD)

Gregers er født 1949. Han er uddannet arkitekt i 1978 fra Arkitektskolen i Aarhus og har været beskæftiget med produktudvikling af byggekomponenter, bygningsprojektering, design og planlægningsopgaver. Gregers har siden 1986 fungeret som syns- og skønsmand og har i 17 år været medlem af Akademisk Arkitektforenings Retsudvalg. Gregers har haft egen rådgivende arkitekt-virksomhed i 10 år og arbejder i dag med bygherrerådgivning, produkt- og projektudvikling, kursusudvikling, tilgængelighed i arkitekturen og syns- og skønssager.

Gregers blev i 2007 udpeget af Arkitektforbundet som medlem af UBVA.

Henning Madsen (Djøf)

Professor, ph.d. Henning Madsen - Dansk Jurist og Økonom Forbund (DJØF)

Henning Madsen er født i 1948. Han er fhv. professor og har været tilknyttet Handelshøjskolen i Århus og senest Århus Universitet. Han har en baggrund som cand. scient. oecon. fra Århus Universitet (1976) og har desuden en PhD i erhvervsøkonomi fra Handelshøjsolen i Århus (1989). Forskningsmæssigt har han beskæftiget sig med en flerhed af områder inden for det organisatoriske og ledelsesmæssige område med et vist fokus på udviklingen inden for danske industrivirksomheders adaption og implementering af miljøledelse. Gennem sin mangeårige undervisning inden for det engelsksprogede fagudbud har han arbejdet med forskellige tiltag til integration af internationale studerende, hvilket har ført til deltagelse i et tværfagligt forskningsprojekt omkring internationalisering af uddannelserne ved de højere uddannelsesinstitutioner i Danmark. Han medvirkede desuden ved etableringen af Det Danske Ledelsesbarometer og LOK forskningscentret.

Henning blev i 2009 udpeget som medlem af UBVA af C3, der nu er fusioneret med Djøf.

Henrik Wulff Christensen (DKF)

Direktør, læge, ph.d. Henrik Wulff Christensen - Dansk Kiropraktor Forening (DKF)

Henrik er født i 1961. Han er uddannet kiropraktor fra Anglo European College of Chiropractic, Bournemouth, England i 1988, læge fra Odense Universitet i 1993 og ph.d. fra Syddansk Universitet i 2004. Har siden 1988 praktiseret som kiropraktor. Fra 2001 derudover ansat som forsker på Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB), fra 2004 som seniorforsker og fra 2009 som direktør og forskningsleder. Hans primære forskningsområde er brystsmerter afledt fra bevægeapparatet. Han har publiceret mere end 45 artikler i internationale tidsskrifter.

Henrik blev i 2010 udpeget af Dansk Kiropraktor Forening som medlem af UBVA.

Marielle Dejligbjerg (PD)

EPA, CDPA, Ph.D.m M.Sc. Marielle Dejligbjerg - Pharmadanmark

Marielle er født i 1976. Hun har en kandidatgrad i humanbiologi og en Ph.D. indenfor det natur- og sundhedsvidenskabelige område. Marielle har siden 2007 arbejdet som patentrådgiver og er European Patent Attorney (EPA) og certificeret dansk patentagent (CDPA). Marielle blev partner i patentbureauet HØIBERG i 2014. Marielle yder IP rådgivning indenfor alle områder af life science især sundhed og medicin, lægemidler, molekylærbiologi, bioteknologi og cleantech. Marielle arbejder med alle suspekter af patentering fra patenterbarhedsanalyser til udarbejdelse og sagsbehandling af patentansøgninger, freedom to operate analyser, indsigelses- og appelprocedurer i Europa, IP due diligence samt udarbejdelse af IP strategier.

Marielle blev i juni 2017 udpeget af Pharmadanmark som medlem af UBVA.

Jakob Pelch (DS)

Sekretariatsleder, cand.scient.pol Jakob Pelch, Danske Scenografer (DS)

Jakob er født i 1954. Er uddannet bibliotekar DB fra Aalborg 1977 og cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet 1985.

Har været ansat i Rigsrevisionen, Kulturministeriets departement, Statens Teaterskole og siden 1998 i Danske Scenografer som sekretariatsleder.

Arbejder bredt med ophavsret, primært indenfor teater-, film- og medieområdet.

Jakob blev i 2019 udpeget af Danske Scenografer som observatør i UBVA

Jens Dam (BF)

Bibliotekar Jens Dam - Bibliotekarforbundet (BF)

Jens er født i 1966. Han er uddannet Bibliotekar DB 1990 fra Aalborg og har siden 2000 været ansat som sektionsleder ved Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB), hvor han beskæftiger sig med ophavsretslige spørgsmål og undervisning i informationskompetence. Var i perioden 2009-2011 medlem af Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse.

Jens blev i 2010 udpeget af Bibliotekarforbundet som medlem af UBVA.

Kim Kusk Mortensen (DM)

Studiechef, lic.scient, ph.d. Kim Kusk Mortensen - Dansk Magisterforening (DM)

Kim er født i 1958. Han er ph.d. i biostrukturkemi og har i mange år været lektor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet. Siden 2010 har han været uddannelseschef ved Fakultetet for Science and Technology, Aarhus Universitet. Kim har skrevet en lang række forskningsartikler i internationale tidsskrifter og bøger om bioteknologi og proteinbiosyntesen. Herudover er han medforfatter på to lærebogssystemer til kemiundervisningen på det gymnasiale niveau, og har igennem mange år efteruddannet gymnasielærere i bioteknologiske emner.

Kim blev i 1999 udpeget af Dansk Magisterforening som medlem af UBVA.

Knud-Erik Sabroe (DP)

cand.psych., dr.h.c., afd.leder em. Knud-Erik Sabroe - Dansk Psykolog Forening (DP)

Knud-Erik er født i 1931. Han er først uddannet som søofficer (afgangseksamen Søværnets officersskole 1954) og var 17 år i Søværnet (forlod søværnet 1968 som orlogskaptajn). Han er cand. psych. fra Københavns Universitet (1967) samt dr.h.c. (Universidade de Coimbra, Portugal, 2005). Han har været ansat ved Aarhus Universitet i 33 år med socialpsykologi som undervisnings og forskningsomrøde. Knud-Erik Sabroe har bestridt poster som studieadministrator, institutleder, dekan og "deputy rector international affairs". Han har været dansk repræsentant i EU Tempus udvalg, og medlem af en række andre universitære EU udvalg, medlem af rektorkollegiets internationale udvalg, formand for styregruppen for COIMBRA GROUP Universities og har bestridt en række poster indenfor danske NGO med socialt sigte. Han har skrevet en række bøger om socialpsykologiske og alkoholpolitiske temaer og været ansvarlig for eller deltaget i flere nationale og internationale forskningsprojekter. Han har taget initiativ til og været formand for Aarhus Universitetsforlag.

I dag er Knud-Erik emeritus, men han er stadig aktiv i en række sammenhænge, ligesom han organisatorisk er DP-medlem i nationale og et internationalt udvalg. Han blev i 2005 udpeget som æresmedlem af Dansk Psykolog Forening og har fået en række danske og internationale priser og medaljer for sin forskning og internationale virke, samt en pris for indsats i frivilligt socialt arbejde.

Knud-Erik Sabroe blev i 2005 udpeget af Dansk Psykolog Forening som medlem af UBVA.

Lars Klint (FAOD) Arkitekt, Lektor

Arkitekt, Lektor Lars Klint - Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD)

Lars er født i 1947. Han er i 1972 uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole, nu: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen. Han har været beskæftiget på private tegnestuer indtil 1976 og som timelærer på Arkitektskolen siden 1972 og er medlem af Kunstnersamfundet.

Herudover har han været lektor ved Danmarks Biblioteksskole (1983-85) og indtil 1988 kursuslærer på biblioteksskolens efteruddannelse. I 1976 etablerede Lars egen tegnestue med forskellige partnere. Der udføres arbejder indenfor restaurering, ombygning og vedligeholdelse og ikke mindst grafisk design. Tegnestuens grafiske arbejder gennem årene kan ses på www.klintco.com.

I 1986 blev han lektorbedømt og ansat som lektor ved Kunstakademis Arkitektskole, Institut for Design, nu: Institut for Bygningskunst og Design.

Lars har været ekstern lektor på Københavns Universitet på fagområdet Kunsthistorie (1993-2006), hvor han bl.a. har gennemført pilotprojektet til Design (som sidefag) og efterfølgende, ud over undervisningen, deltaget i formulering af krav til indhold og eksamensniveau.

Han er tildelt Gottfred og Gerda Eickhoffs æreslegat og Muro-prisen for Havdrup Sogns Menighedshus, og har følgende tillids-poster: Indvalgt i KADKs skoleråd (siden 1988), indvalgt i KADKs SamarbejdsUdvalg (siden 1992), tillidsmand for AC-underviserne på Arkitektskolen (siden 2000), formand for BVU*net (netværk for undervisningsinstitutioner inden for byggeriet)(siden 2014) og indvalgt i FAODs repræsentantskab (siden 2013).

Lars er udpeget af Forbundet Arkitekter og Designere som medlem af UBVA i december 2015.

Mogens Holst Nissen (LF)

Professor, dr.med. Mogens Holst Nissen - Lægeforeningen (LF)

Mogens er født i 1954. Han er i dag ansat som professor ved Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Mogens blev lægevidenskabelig kandidat fra Københavns Universitet 1981, dr.med. i 1992 og professor i 2008 ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Han har publiceret mere end 85 artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter. Fra 2005 til 2011 var Mogens leder af Immunologisk Forskerskole i Danmark, og blev fra 2011 leder af forskeruddannelsesprogrammet: "Immunology and Infectious Diseases". I 2007 blev han medlem af ph.d.-udvalget og har i perioden 2002-07 været medlem af Studienævn for Medicin ligesom han fra 2005 blev medlem af Studienævn for den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse med funktion som vicestudieleder fra 2005-7 ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. I perioden 2007-08 var Mogens medlem af Hovedsamarbejdsudvalget og Det Personalepolitiske udvalg ved Københavns Universitet og i 2009 blev han medlem af Akademisk Råd, samt medlem af ledelsen ved Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi. Mogens har følgende faglige tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for Universitetslægernes Forening fra 2005. Tillidsmand for foreningen af speciallæger (FAS) 2007-8. Medlem af Akademikernes Forsknings- og Uddannelsesudvalg (FUU) og Akademikernes Forhandlingsforberedende udvalg på Universitets- og Forskningsområdet (FUF) fra 2010.

Mogens blev i 2011 udpeget af Lægeforeningen som medlem af UBVA.

Morten Rosenmeier (DJØF)

Formand for UBVA, professor, ph.d. Morten Rosenmeier - Dansk Jurist- og Økonom Forbund (DJØF)

Morten er født i 1967 og blev juridisk kandidat i 1995. Han har arbejdet på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet fra 1997, siden 2010 som professor i ophavsret. Han er tilknyttet "Center for Informations- og Innovationsret" (CIIR).

Morten er forfatter til en række bøger og artikler om ophavsret. Han er desuden formand for Dansk Selskab for Ophavsret. Selskabet arrangerer debatmøder om vigtige ophavsretlige spørgsmål. Læs om selskabet og meld dig ind på www.dsfo.dk. Herudover er han formand for bestyrelsen for Forfatternes Forvaltningsselskab og næstformand for bestyrelsen for Copydan Tekst & Node mm. Læs mere på www.jura.ku.dk/mortenrosenmeier.

Morten blev i 2004 indstillet af DJØF som medlem af UBVA og har været formand for udvalget siden 1. januar 2005.

Niels Henrik Gregersen (IDA)

Patent Attorney Niels Henrik Gregersen - Ingeniørforeningen (IDA)

Niels Henrik er født i 1941 og dimitterede som ingeniør med stærkstrøm som speciale 1969 fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus. Niels Henrik har siden 1970 arbejdet som patentkonsulent først hos Jysk Patent Bureau. Niels Henrik stiftede 1986 Aarhus Patentkontor, som han drev sammen med sin hustru, Ruth, indtil december 1998. Januar 1999 blev Aarhus Patentkontor fusioneret med Patrade A/S, hvor Niels Henrik siden har arbejdet som European Patent Attorney, European Design og Trademark Attorney. Niels Henrik har gennem sit mangeårige arbejde med IPR opnået omfattende erfaring med bl.a. udarbejdelse af patentansøgninger, krænkelsesvurderinger, patenterbarhedsvurderinger, freedom to operate analyser, IPR-due diligence, indsigelses- og appelsager ved European Patent Office (EPO) samt været rådgiver i forbindelse med retshåndhævelse af IPR i ind- og udland.

Niels Henrik blev i 2013 udpeget af IDA som medlem af UBVA.

Peter Madsen (GL)

Lektor, forfatter Peter Madsen - Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Peter er født i 1954. Han er cand. mag. (Dansk, Historie samt Film- og Tv-kundskab) og HD i Organisation. Peter er ansat på Aalborg Handelsgymnasium og arbejder som lærer der. Han er derudover tilknyttet forlaget Systime, der især udgiver bøger til de gymnasiale ungdomsuddannelser, som ekstern konsulent i historieredaktionen. Herudover har Peter skrevet lærebøger til gymnasieuddannelserne. Han har desuden været medlem af GLs hovedbestyrelse siden 2002.
Peter blev i 2011 udpeget af Gymnasieskolernes Lærerforening som medlem af UBVA.

Peter Szabo (IDA)

Ingeniør, ph.d. Peter Szabo - Ingeniørforeningen (IDA)

Peter er født i 1967. Han er civilingeniør og ph.d. og ansat som lektor ved Institut for Kemiteknik ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU). I det daglige underviser og forsker Peter i matematisk modellering og reologiske målemetoder. Peter er desuden tillidsrepræsentant for ingeniører og valgt VIP-medlem i DTUs bestyrelse.

Peter blev i 2013 genudpeget af IDA som medlem af UBVA. I perioden 2006-08 var han medlem af udvalget.

Torkil Clemmensen (DP)

Professor, ph.d., Torkil Clemmensen - Dansk Psykologforening.

Torkil er i 1960. Han er cand.psych. (1992) og ph.d. fra psykologisk institut på Københavns Universitet (1999). Torkil har erfaring fra arbejde som psykologi-socialpsykiatrien i Københavns kommune, men har siden kandidateksamen overvejende beskæftiget sig med forskning i design af informationsteknologi på et psykologisk grundlag.

Siden 2001 har han arbejdet som forsker på Copenhagen Business School, først som adjunkt og lektor, og fra 2011 som professor. Han er medlem af den af Unesco anerkendte ‘International Federation for Information Processing (IFIP)’, som er en global organisation for forskere og fagfolk inden for informations- og kommunikationsteknologi. Torkil har et udstrakt samarbejde med forskere i Indien og Kina, og han har skrevet plus 100 artikler om socio-tekniske og kultur-psykologiske perspektiver på design praksis.

Torkil blev i december 2018 udpeget af DP som medlem af UBVA. 

Henrik Faursby Ahlers (AC)

Leder af UBVA-sekretariatet, advokat, MMCR, Henrik Faursby Ahlers - Akademikerne (AC)

Henrik er født i 1956 og blev jurist fra Københavns Universitet i 1982. Han aftjente herefter værnepligten i Søværnets Auditørkorps. I 1986 fik han advokatbestalling og blev kort efter ansat i Dansk Magisterforening.

I 1992 blev han hentet ind til AC (nu Akademikerne) som sekretær for Forhandlingsudvalget for Privatsektoren (FHP). og i 1995 overtog Henrik ansvaret for AC's arbejdsmiljøarbejde på hovedorganisationsniveau.

I 2004 blev han Master i Konfliktmægling ved Københavns Universitet og overtog samme år funktionen som leder af UBVA's sekretariat i Akademikerne

Nicolai Andresen (AC)

Stud. jur., studentermedhjælper Nicolai Andresen - Akademikerne (AC)

Nicolai er født i 1996 og læser på 4. semester på jura på Københavns Universitet.
Han er ansat i december 2017 som timelønnet studentermedhjælper og bistår UBVA med en række forskellige opgaver, såsom rådgivning inden for ophavsret, journalisering, udarbejdelse af ekstrakter samt systematisering af alle de udtalelser, som UBVA har afgivet siden 2005 med henblik på at udarbejde en viden-database til UBVA's hjemmeside. 

Yvonne Kathleen Klausen (AC)

Sekretær Yvonne Kathleen Klausen - Akademikerne (AC)

Yvonne er født i 1962 og har arbejdet i Akademikerne siden den 1. september 2016 og er også administrativ sekretær på UBVAs område.

Yvonne har tilegnet sig sin store erfaring og viden fra arbejdet som direktionssekretær/chefsekretær i flere større virksomheder/organisationer herunder bl.a. i Ledernes Hovedorganisation, Apotekerforeningen, KAB, Nykredit og DONG Energy.