Hvem har ophavsretten til undervisningsmaterialet, underviserne eller institutionerne?

Af formand for UBVA, professor i ophavsret Morten Rosenmeier

 

Meget af det materiale, der kan være relevant at bruge i undervisning, er beskyttet af ophavsret. Det gælder f.eks. tekster, fotografier, film, tegninger, quizzer, computerprogrammer, PowerPoint-slides, øvelsesopgaver, rettevejledninger m.m.m.

Hvis materialet er lavet af en underviser ansat ved en undervisningsinstitution, er spørgsmålet, om det er underviseren eller institutionen, der har ophavsretten.

 

Hvad siger loven?

Retten til computerprogrammer, som ansatte har lavet i tjenesten, tilhører institutionen, ophavsretslovens § 59.

Retten til filmoptagelser, lydoptagelser og databaser også er i vidt omfang hos institutionen i henhold til ophavsretslovens §§ 66-60 og 71.

Når det derimod drejer sig om andre former for undervisningsmateriale, herunder tekster, tegninger, grafik, fotografier, billeder, musik, PowerPoint-slides og filmværker, der afspejler kreativitet fra underviserens side, er ophavsretten som udgangspunkt hos underviseren, medmindre andet er aftalt mellem underviseren og institutionen. Hvis ikke der er en aftale, kan institutionen kun bruge værkerne på den måde, der var nødvendig for dens sædvanlige virksomhed på det tidspunkt, hvor værkerne blev skabt. Det følger af almindelige regler om ophavsret i ansættelsesforhold.

Læs mere i UBVAs informationsbog Ophavsret for begyndere kapitel 7 afsnit K og kapitel 10 afsnit L. Bogen ligger gratis til download her på www.ubva.dk under Publikationer. Direkte link her. Se også Brinck-Jensen/Rosenmeier/Schovsbo/Sommer, Ansattes immaterielle rettigheder, København 2013 kap. II.C.5. og II.H.

Reglerne om ophavsret i ansættelsesforhold betyder, at uddannelsesinstitutioner i vidt omfang er nødt til at få aftaler med de ansatte, hvis de ønsker at bestemme, hvad der skal ske med undervisningsmaterialet. Derimod kan en institution som udgangspunkt f.eks. ikke kræve, at de ansatte skal uploade deres undervisningsmateriale til en central database, sådan så deres kolleger kan genbruge materialet. Institutionen vil typisk også være afskåret fra at tillade andre institutioner at bruge materialet. Det vil nemlig i vidt omfang være en ny virksomhed, der afviger fra den, som institutionen havde på det det tidspunkt, hvor værkerne blev skabt. Og det strider mod de ansattes ophavsret, medmindre der er en aftale med dem.

 

Aftaler om ansattes ophavsret

En række erhvervsskoler o.l. investerer store resurser i at hjælpe de ansatte med at lave e-læring, herunder quizzer, film og interaktive e-læringsforløb. Nogle steder har man etableret egentlige e-læringsenheder, hvor professionelt personale står klar til at hjælpe de ansatte med at føre deres e-læringsplaner ud i livet. De pågældende institutioner ønsker til gengæld at få del i de ansattes ophavsret til materialet. Det skyldes blandt andet, at de pågældende institutioner gerne ser, at de ansatte kan videndele og genbruge hinandens materiale. Desuden må skolerne opleve det som uacceptabelt, at ansatte, der får nyt job, kan tage alt deres materiale med og sagsøge deres tidligere arbejdsplads for ophavsretskrænkelse, hvis den bliver ved med at bruge det materiale, som den selv har været med til at betale for.

De pågældende uddannelsesinstitutioner har derfor brug for aftaler med de ansatte, der giver dem del i deres ophavsret.

UBVA anbefaler, at der bliver indgået den slags aftaler. Det mest hensigtsmæssige er, hvis skolens ledelse indgår aftalerne med undervisernes tillidsrepræsentanter. Men det er vigtigt, at aftalerne får et indhold, som både tager hensyn til uddannelsesinstitutionerne og underviserne. Blandt andet er det centralt, at underviserne selv beholder retten til deres bøger. Desuden er det vigtigt set fra undervisernes synspunkt, at de kan få deres navn fjernet fra undervisningsmateriale, de ikke vil lægge navn til, eller at de har en rimelig adgang til at genbruge eget undervisningsmateriale, hvis de får job et nyt sted.

Se UBVAs anbefalinger om, hvad der skal stå i aftaler om ophavsret til undervisningsmateriale, her.

Se også s. 32 i Magisterbladet 11, 2012.

UBVA rådgiver gerne om, hvad der skal stå i aftaler. Kontakt os via kontaktformularen på www.ubva.dk.

Der er indgået aftaler om undervisernes ophavsret på en lang række undervisningsinstitutioner, herunder Aarhus Købmandsskole, EUC Vest, CELF, KEA, TEC, UCSJ, UC Lillebælt m.fl. steder. 

Aftalerne er i overensstemmelse med UBVAs anbefalinger og tager både hensyn til underviserne og institutionerne.

Der er forskel på, hvilke aftaler det er relevant at indgå på forskellige institutioner.

Nogle institutioner investerer store beløb i at udvikle e-læringkurser. Ofte er de i et konkurrenceforhold til andre institutioner, og de ønsker at kunne videresælge undervisningsmaterialet, og at andre institutioner ikke skal kunne bruge det. Det gælder bl.a. visse erhvervsskoler mv. Den slags institutioner har brug for aftaler, der overfører en række af undervisernes rettigheder til dem, men lader underviserne beholde visse af rettighederne. Der er bl.a. indgået aftaler af den art på Aarhus Købmandsskole og EUC Vest mv.

Andre institutioner er ikke på samme måde i et konkurrenceforhold til andre institutioner. De ser bare gerne, at underviserne skal kunne dele hinandens materiale. Bortset fra det betyder det ikke noget for dem, om materialet kommer uden for de pågældende institutioner. Det gælder bl.a. en række gymnasier mm. De har brug for aftaler, der siger, at underviserne kan genbruge hinandens materiale, og lader underviserne beholde deres rettigheder i øvrigt.

UBVA har lavet to modelaftaler, som passer på de forskellige tilfælde.

Vi anbefaler, at uddannelsesinstitutioner, der er i et konkurrenceforhold til andre institutioner og ønsker at kontrollere, i hvilket omfang undervisningsmateriale kan genbruges uden for de pågældende institutioner, bruger modelaftale 1. Den svarer indholdsmæssigt i høj grad til de aftaler, der er indgået på Aarhus Købmandsskole, EUC Vest mv.

Derimod anbefaler vi, at institutioner, der ønsker, at underviserne kan genbruge hinandens materiale, men som ikke ønsker at modvirke, at materialet bruges på andre institutioner mv., bruger modelaftale 2.

Uanset om man bruger den ene eller den anden aftaletype, følger det af almindelige arbejdsretlige principper, at aftalerne kan opsiges igen. Hvis man kommer til at vælge en aftaletype, og udviklingen løber fra den, er der derfor mulighed for at lave den om igen.

 

Forholdet til forlag

Aftaler om ophavsretten til undervisningsmateriale kan evt. sige, at uddannelsesinstitutionerne kan videresælge undervisningsmateriale til forlag. Aftalen på EUC Vest siger f.eks. at EUC Vest kan udgive de ansattes undervisningsmateriale på forlag, hvis de ansatte er enige i det. De ansatte har så krav på 50 % af indtægterne fra salget.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at offentligt drevne skoler i vidt omfang vil være afskåret fra at drive egentlig forlagsvirksomhed i konkurrence med de kommercielle forlag. Det skyldes konkurrenceretlige regler om forbud mod statsstøtte, herunder konkurrencelovens § 11 a.

 

Opdateret 16. august 2018